30. 12. 2017

Změna klimatu na jedné noze – shrnutí argumentů proti hypotéze o antropogenním oteplování Země pro naše tápající přátele

Oznámení Spojených států amerických o odstoupení od pařížské klimatické dohody je to nejlepší, co se silám rozumu za uplynulý rok přihodilo. Ale zápas s temnými silami, které chtějí poručit klimatu a ohrožují celou západní racionální společnost, teprve začíná. Mnoho z nás chápe, že za nesmyslnými opatřeními proti změnám teploty stojí zájmové skupiny organizované pod hlavičkou OSN a podporované tiskem, společenskými vědci a baviči, ale často se ocitáme zaskočeni, když se nás přátelé zeptají: „Ty nevěříš, že je oteplování? Vždyť to podepsaly všechny státy světa a shoduje se na tom 97% všech vědců“.

Rabína Hilela (zemřel kolem roku 10 n.l.) se jednou ptal žák, zda lze vysvětlit celou Bibli na jedné noze, a Hilel řekl: „Nečiň druhým, co nechceš, aby oni činili tobě, vše ostatní v Bibli je jen doprovodný komentář“. Tak krátce se mi bibli klimatických bojovníků (zkráceně oteplovačů) asi vyjádřit nepovede, ale faktem je, že lidé vydrželi v různých soutěžích stát na jedné noze několik dnů – o plameňákovi nemluvě. Níže jsem shrnul bibli oteplovačů v deseti tezích, proti kterým uvádím krátké argumenty. Na konci navrhuji odmítnutí klimatické politiky tak stručně, aby ho mohl téměř každý vyslovit během stání na jedné noze.

Desatero tezí OSN o oteplování:
(1) V posledních 150 letech došlo k netypickému zvýšení teploty na zemském povrchu.
(2) Ve stejném období vzrostl obsah oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře v důsledku spalování fosilních paliv lidmi.
(3) Zvýšení teploty bylo způsobeno zvýšeným skleníkovým efektem CO2.
(4) Skleníkový efekt CO2 povede při pokračujícím spalování fosilních paliv k růstu teploty o 2-6°C do konce století.
(5) Oteplování způsobuje růst v počtu a intensitě přírodních katastrof, jako jsou hurikány, sucha a šíření pouští.
(6) Oteplování povede k vymírání různých druhů zvířat včetně ledních medvědů, a i k nemocnosti u lidí, jakož i k nepokojům a nestabilitě v lidské společnost.   
(7) Tání ledovců vede ke katastrofickému růstu hladiny oceánů a povede k zatopení například Malediv.
(8) Krávy vypouštějí metan, který má silný skleníkový efekt, a proto je třeba omezit spotřebu masa.
(9) Na výše uvedených tezích se shoduje 97% vědců.
(10) Kdo se neshoduje s výše uvedenými tezemi je primitiv a popírač klimatu (bigot and climate denier), a je povinnost jej umlčet a ostrakizovat, jako by byl popíračem holokaustu.   

Našim přátelům, kteří tezím uvěřili, ale ještě s nimi lze mluvit, je třeba vysvětlit, že každá z těchto tezí odporuje faktům; mimo jiné jim můžeme sdělit toto:
(1) Věda je schopna rekonstruovat teploty na zemi alespoň za minulých 500 milionů let. Většinou bylo tepleji než dnes. Ať se podíváme na jakkoli dlouhý úsek historie, tisíc, milion anebo 500 milionů let, současná teplota a ani současný vývoj teploty není v ničem netypický.
(2) Člověk se podílí na růstu CO2 v atmosféře, ke kterému však přispívají i neantropogenní zdroje, jako je soptění podmořských vulkánů, doutnání uhelných ložisek, aj.
(3) Věda je schopna rekonstruovat nebo odhadovat atmosférický obsah CO2 v některých geologických obdobích. Obsah CO2 v atmosféře byl i 20 krát vyšší než dnes, ale korelace mezi teplotou a CO2 byla vždy velmi slabá. Během nedávných ledových dob sice existovala korelace, ale příčinnost byla obrácená: nejdříve se měnila teplota, a teprve o několik set let později se měnil obsah CO2, takže růst teploty byl příčinnou a růst CO2 následkem. Důvodem bylo uvolňování CO2 z oceánů při zvýšené teplotě v důsledku snížené rozpustnosti. Ve dvacátém století vrostla teplota o 0,5°C a CO2 o 70 ppm, ale teplota rostla rychleji v první polovině století, zatímco CO2 v druhé.
(4) Vzhledem ke vzdálenosti od Slunce by měla na povrchu Země být průměrná teplota -18°C. Skleníkový efekt atmosféry zvyšuje průměrnou teplotu na Zemi na 14°C. Většina skleníkového efektu připadá na molekuly vody a asi 10% na molekuly CO2. Tzn., že dnešních 400 ppm CO2 ohřívají povrch Země asi o 3°C. Při zdvojení CO2 na 800 ppm by další oteplení již nebylo 3°C, ale mnohem méně, neboť efekt roste s rostoucí koncentrací CO2 logaritmicky. Nárůst teploty při zdvojení koncentrace CO2 v atmosféře (klimatická citlivost) je vědci odhadován na hodnotu mezi 0,25°C a 1,5°C, nejpravděpodobněji na 0,5°C (OSN se přiklání k hodnotám mezi 1,5°C a 5,5°C). Ani spálení všech fosilních paliv by asi nevedlo ke zdvojení CO2, neboť oceán velkou část rozpustí, ale i kdyby se úroveň CO2 zdvojila, teplota by v důsledku toho vzrostla o méně než 1°C, asi o 0,5°C.
(5) Statistiky meteorologů ukazují, že za posledních 150 let nevzrostl počet hurikánů a ani jejich síla, není více sucha a globálně se pouště nešíří. V důsledku větší hustoty obyvatel a též jejich bohatství však rostou škody. S rozvojem vědy jsou přírodní události lépe dokumentovány, a média o nich globálněji referují.
(6) Pozorovaný vzrůst průměrné teploty o 0,7°C za sto padesát let nemůže ohrozit žádný druh. Sezónní změny na Zemi jsou samozřejmě mnohem vyšší než 0,7°C. Populace ledních medvědů jsou na tom lépe než kdykoli v minulosti, a zprávy o jejich ohrožení jsou falešné. Lidé jsou citlivější na zimu než na teplo. V lidské historii vedla ochlazení k hladu a k vymírání lidských populací, k politické nestabilitě a pádu impérií. Oteplení naopak vedla k lepší úrodě, menším cenám, pevnějšímu zdraví, stabilní společnosti a vzniku kultur. Sahara byla osídlena slony, žirafami, a i lidmi, jejichž kresby se zachovaly, ale ochlazení před 8000 lety život na Sahaře vymazalo.
(7) V Arktidě ubývalo v posledních letech ledu. Na druhé straně v Antarktidě ledu přibylo. Kromě toho sezónní změny v množství arktického ledu jsou obrovské, daleko větší než pokles v průměrném zalednění během desítek let. Populární záběry ukazují, jak se rozpadá hora ledu a žbluňkne do moře; záběr je z léta, kdyby točily v zimě, viděli bychom, jak se hora opět z moře zvedá. Hladina oceánů roste ročně o 2 až 3 mm, což je růst pomalejší než za minulých 14000 let, kdy se oceán zvedal v průměru o 9 mm ročně. Na Maledivách ale oceán v posledních letech relativně klesá, neboť ostrovy se tam mají tendenci vynořovat.
(8) Přišlo se na to, že nejen krávy, ale i ostatní zvířata vypouštějí metan. Například termiti, kterých je na na Zemi podobná biomasa jako krav, vypouštějí podobné množství jako krávy. Metan je produkován i bakteriemi na obrovských plochách na Zemi. Nedávno se přišlo na to, že i rostliny produkují během svého metabolismu metan. Spotřebu masa proto není třeba snižovat.
(9) Konsensus 97% všech vědců ohledně oteplování je mýtus pocházející z článku z roku 2004, který „vyhodnotil“ tisíce vědeckých prací a dospěl k tomuto číslu. Analýza tohoto článku z roku 2013 dokázala, že šlo o zcela chybné vyhodnocení a o typicky falešnou zprávu (fake news). Samozřejmě, že mnoho společenských vědců věří na oteplování, ale jejich víra oné hypotéze vědeckosti nedodá. Navzdory politicko-korektním tlakům a téměř teroru na universitách, mnoho exaktních vědců se zastrašit nenechá a svoje vědecké argumenty proti antropogenní změně hlásá, i když média jim prostor nedávají. Exaktní vědci dokonce podepsali mnohé petice proti nedemokratičnosti a nevědeckosti této klimatické politiky. Například Oregonskou petici podepsalo 32000 amerických vědců a inženýrů. Mezi aktivními odpůrci klimatické hysterie lze nalézt nejlepší vědce, např. britského matematika Freemana Dysona, australského geologa Iana Plimera, či izraelského atronoma Nira Shaviva. Pod tlakem odpůrců antropogenní hypotézy, OSN průběžně změkčuje katastrofičnost svých předpovědí, a pro jistotu změnila „globální oteplování“ na „změny klimatu“.  
(10) Popírači oteplovací hypotézy nejsou primitivové, stejně jako nebyli primitivové Giordano Bruno a Galileo Galilei, kteří se dostali do konfliktu s mocí, která předstírala konsensus v sedmnáctém století. Konsensus byl i v nacistickém Německu, které odmítlo židovskou fyziku Alberta Einsteina, a i v Sovětském svazu, který odmítl sionistickou genetiku Augusta Weismanna. Popírači stojí morálně nad oteplovači, kteří zastrašují odpůrce, vyhýbají se vědecké diskusi a uchylují se k falšování dokumentů a ke lžím. Kampaň oteplovačů vede k chybným investicím finančních zdrojů (viz přidávání oleje do benzinu) a k odvedení pozornosti od skutečných ekologických problémů, jako jsou přemnožení obyvatel zaostalých zemí a devastace přírody těmito přemnoženými lidmi.

Snad některé z našich tápajících přátel přesvědčíme, když se po předchozím vysvětlení postavíme na jednu nohu a shrneme: „V době renesance bylo v Evropě tepleji než dnes, a věda jasně ukazuje, že dnešní oteplení není způsobeno nárůstem oxidu uhličitého; i kdybychom spálili všechna fosilní paliva, nevzrostla by kvůli tomu teplota o víc než o stupeň, což by stejně mělo pro člověka jen pozitivní dopad; hlavním ekologickým problémem je přemnožení lidí v zaostalých zemích a falšování faktů kulturními elitami v rozvinutých zemích“


Doporučené čtení: Ian Plimer, Heaven and Earth: Global Warming, the Missing Science, 2009